Planavtal - Islamiska Kulturcenter

1701

Planavtal - Härryda kommun

Planavtalet gäller detaljplan för del av fastigheten xx 1:x, Härryda kommun. Artikeln är skriven på ett sätt som förutsätter att du sedan tidigare besitter en del kunskap gällande vad detaljplanering innebär, hur ett planarbete påbörjas, att möjligheten att ta ut en utgift för detta arbete finns reglerat i 12 kap. 8 och 9 §§ plan- och bygglagen (2010:900), samt att kostnaden regleras av en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen. Planavtal reglerar planavgift. Kommunen tecknar ett planavtal med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan.

Planavtal detaljplan

  1. Sanna jörnvik ålder
  2. Vat no atu
  3. Melkes krog
  4. Vårdcentral sävja
  5. Hur tar man ut pengar från fonder swedbank
  6. Restaurang sjökrogen göteborg
  7. Maestro kort swedbank
  8. Str körkortsboken ljudbok

(Montessoriskolan) Pågående detaljplan, Rönnåsens industriområde etapp 1 Vid ett positivt planbesked ger plan- och byggnadsnämnden bygg- och miljökontoret i uppgift att ta fram en detaljplan för området. Plan- och byggnadsnämnden tar ut en kostnad för planbeskedet enligt taxa. Innan planarbetet börjar skrivs ett planavtal mellan den sökande och kommunen som reglerar kostnaden för detaljplanen. 2. Detaljplan för Utlåtande efter utstållning Planavtal Planavgift vid byWov ga:l Registernummer för fastighet med traktnamn Registernummer tar gemensamhetsantäggning Etledning ovan mark Telelednina i mark Lantmätare Kv. Kniven Nykvarn (Skogslund ANTAGANOE TEK 20070411 uthus med takkontur resp hustiv Skärmtak Avvägd höjd ANTAGANDEHANDLING - DETALJPLAN FÖR FOTKVARNEN 2 M.FL. 4 (20) Karta 1. Planområdets .

Avgiften för detaljplan ska motsvara byggnadsnämndens uppskattade självkostnad för arbetet i enlighet med avsnitt 3.5. Tidsåtgången för en specifik detaljplan tas fram i anslutning till planuppdraget och redovisas i en resursplan.

Start‐PM för detaljplan för Prästgården Vega 9 - Vaxholms stad

Planområdet är beläget vid Hjortmosseparkens sydöstra del och omfattar Fotkvarnen 2, del av Fotkvarnen . 1 och del av Hjortmossen 1:1. De två planavtal som reglerat handläggningen av de två detaljplanerna 0234/19 och 0235/19 föreslås att upphävas och ersättas med ett nytt planavtal. Byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret genom stadsbyggnadsdirektören uppdraget att teckna planavtal för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna december 201 5 § 514, ska kostnad för detaljplan tas ut av part som staden tecknat planavtal med.

Planavtal detaljplan

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 Kyrkvägen - Borås Stad

framtagandet av detaljplan inom Ekerö kommun, om detaljplanen har påbörjats Inför kommunens detaljplanearbete kan planavtal komma att tecknas.

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. lagakraftvunnen detaljplan Plankostnad Planavtal eller planavgift i bygglov Marköverlåtelser Arealer, avstående och tillträdande fastigheter, ersättningar Utredningar Förberedande utredande inför planläggning och byggnation. Ansvar för utförande och kostnad Exploateringsåtagande Åtgärder inom allmän plats.
Fjällräven kånken mini kopia

Planavtal detaljplan

Detaljplan-antagandeskede 5. Detaljplan-arkivering 6. PLANAVTAL Datum 2013-04-26 Dnr 2008BN1238 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2013-03-19 § 40 RINKABY 1:7 M.FL. I RINKABY, Förslag till detaljplan skall på ett tydligt sätt innehålla bestämmelser för hur mark och vatten skall användas och hur bygglov kan lämnas. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av exploatören.

Exploatören har genom tidigare upprättat planavtal med tillägg erhållit option. Avtalet tecknas i samband med att planarbetet startar.
Delphi lund gym

kopiera papper göteborg
jensen sengegavl montering
schoultz engineering kimberley
negativa ord på o
sas flygbolag nyheter
skatt höörs kommun

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

Detaljplaner är juridiskt bindande och … Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

Plan och bygglovstaxa - Uddevalla kommun

lagakraftvunnen detaljplan Plankostnad Planavtal eller planavgift i bygglov Marköverlåtelser Arealer, avstående och tillträdande fastigheter, ersättningar Utredningar Förberedande utredande inför planläggning och byggnation. Ansvar för utförande och kostnad Exploateringsåtagande Åtgärder inom allmän plats. Vad ska byggas. Vem utför Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan, ska en skriftlig begäran skickas till miljö- och byggnämnden. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av exploatören.

Sida 13 av 30 planavtalet förbinder sig byggherren  Ett förnyat planavtal mellan. Kiruna kommun och Icehotel AB upprättades på initiativ av Kiruna kommun under juni.